قیمت دلار و قیمت یورو

صرافی ملی قیمت فروش دلار 25 هزار و 170 تومان و قیمت خرید دلار  24 هزار و 670 تومان را تعیین کرد. همچنین قیمت فروش یورو نیز معادل 30 هزار و 300 تومان و قیمت خرید یورو نیز 29 هزار و 800 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت ها در بازار آزاد

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد نسبت به روز گذشته با کاهش همراه شد. بر این اساس قیمت فروش دلار 25 هزار و 670 تومان و قیمت خرید دلار 25 هزار و 570 تومان تعیین شده است. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 31 هزار و 105تومان و قیمت خرید یورو 30 هزار و 955 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو
  قیمت خرید قیمت فروش
دلار 24،670 هزار تومان 25،170 هزار تومان
یورو 29،800 هزار تومان 30،300 هزار تومان